Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

THẾ ĐẤY!


           (Họa nguyên vận bài: Chọn bạn mà chơi- T. A. N)

Vào tròng há miệng mắc quai rồi
Nên phải khom lưng trước bạn chơi
Chỉ cốt gia đình vinh một thuở
Mặc thây làng nước nhục muôn đời
Mực tầu đã vấy đen nhiều chốn
Vàng thỏi  chảy vào túi mấy nơi
Quỷ đỏ biến hình lừa hạ giới
Phớt bơ miệng tiếng thế gian cười
                        16-7-2012
                        Song Thu 

(Phụ chép bài: Chọn bạn mà chơi- T.A.N)

Các cụ ngày xưa đã dạy rồi
Khôn ngoan hãy chọn bạn mà chơi
Kết cùng quân tử yên muôn thuở
Chơi với ma cô hại mớ đời
Gần mực màu đen dây mọi chỗ
Cạnh đèn ánh sáng chiếu nơi nơi
Càng lâu bạn xấu lừa càng dễ
Hiểm họa ẩn trong những nụ cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét