Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

THĂM CHÙA BÁI ĐÍNH(Họa nguyên vận bài: “Lạc giữa đào nguyên” của Kim Cúc)

Bồng bềnh mây trắng mải mê chơi
Bảo Tháp uy nghi ngỡ chạm trời
La Hán ngồi thiền mà mẫn thế
Tăng ni niệm phật vẫn ưu đời
Trống đồng văng vẳng trầm trầm điểm
Chuông ngọc ngân nga lãng đãng rơi
Dạo bước thăm chùa tâm tĩnh lại
Chiều buông, sương xuống vẫn chưa rời
          28-1-2013
          Song Thu


Phụ chép bài : “Lạc giữa đào nguyên”

Mây trắng bồng bềnh vẫn dạo chơi
Chùa thiêng Bảo Tháp tọa ngang trời
Năm trăm La Hán ngồi thiền định
Mấy chục tăng ni ngẫm đạo đời
Chuông ngọc hoa văn đường trúc mở
Trống đồng bóng hạc ráng chiều rơi
Bâng khuâng thả bước miền tiên cảnh
Lạc giữa đào nguyên chẳng muốn rời
          Kim Cúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét